κυλιομενο μενου

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με τους διευθυντές των ΕΠΑΣNOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4283  (ΦΕΚ 189/10 Σεπτεμβρίου 2014)

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16
Λήξη θητείας διευθυντών και υποδιευθυντών  καταργούμενων ΕΠΑ.Σ.

Στο άρθρο 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 7. Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. ισχύει έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2014. Για τους διευθυντές και υποδιευθυντές των καταργούμενων από 16 Σεπτεμβρίου 2014 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3848/2010 (Α΄
71) ως προς την τοποθέτησή τους σε κενούμενες θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε αυτά. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014 όσοι επιλεγούν θα ασκούν παράλληλα και τα καθήκοντα του διευθυντή της καταργούμενης Επαγγελματικής Σχολής. Καταργούνται οι αποφάσεις τοποθέτησης σε κενούμενες ή κενές θέσεις διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων ή Εργαστηριακών Κέντρων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2013−2014.»