κυλιομενο μενου

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Σχετικά με το παρουσιολόγιο «Το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ  ΚΙΛΚΙΣ ενημερώνει τους συναδέλφους να εφαρμόσουν το νόμο 2517 για το διδακτικό τους ωράριο και δύναται να αποχωρούν, αν δε τους  έχει ανατεθεί άλλο έργο που προβλέπεται επακριβώς από το νόμο 1566.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει στους νόμους 1566 και 2517 που καθορίζουν με ακρίβεια το εργασιακό και διδακτικό ωράριο.
Όλα τα άλλα, και το παρουσιολόγιο που  άνωθεν επιβάλλεται, εντάσσεται στα  σχέδια διασποράς του φόβου, καταστολής, ελέγχου των εκπαιδευτικών και αποδοχής χειρότερων εργασιακών όρων, για αυτό την καταγγέλλουμε.
Η τροπολογία για νομοθετική καθιέρωση ηλεκτρονικού παρουσιολογίου των εκπαιδευτικών, προφανώς, καμία βελτίωση δεν επιφέρει αυτή η διάταξη στην εργασιακή και  εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί υπογράφουν διπλά σήμερα επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την παρουσία τους στο σχολείο. Υπογράφουν τόσο στο δελτίο απουσιών των μαθητών όσο και στο βιβλίο ύλης, στο οποίο μάλιστα συμπληρώνουν και το αντικείμενο της διδασκαλίας τους, για κάθε διδακτική ώρα που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Επιπλέον, η παρουσία τους καταγράφεται καθημερινά και στο Ημερολόγιο, που τηρείται από τον Διευθυντή του σχολείου.
Είναι γνωστό, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν και πρόσθετες διοικητικές εργασίες που τους αναθέτουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου.
Τέτοια νομοθετήματα δεν έχουν τύχη στην εκπαίδευση και δεν θα περάσουν στην πράξη».

     Ο  Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας
 Ξενέλης  Γεώργιος                                   Γεωργούσης Ιωάννης


Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Γενική συνέλευσηΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Ν. ΚΙΛΚΙΣ


Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ  καλεί τους συναδέλφους να παρευρεθούν 
στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Κιλκίς την Τετάρτη  16-10-2011
 και ώρα 14.00 μ.μ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς,
 με θέμα την συζήτηση  της εισήγησης της ΟΛΜΕ ως προς
 το πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων (και λήψη απόφασης) .
    Τα θέματα που θα συζητηθούν ακόμα είναι:
1)      Απολογισμός Απεργίας
2)    Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών
3)    Οι δράσεις μας το επόμενο διάστημα.

     Εάν δεν συγκεντρωθεί η απαραίτητη απαρτία, η συνέλευση θα       επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 17-10-2011 και 
    ώρα 13:45 μ.μ στο Εργατικό Κέντρο Κιλκίς.
    
             Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

           Ξενέλης Γιώργος                                                  Γεωργούσης Γιάννης

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Επισήμανση για τη διαδικασία δημιουργίας τμημάτωνΚατά τη διαδικασία δημιουργίας τμημάτων (γενικής παιδείας, κατευθύνσεων, επιλογών κτλ), οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους την ακόλουθη διάταξη του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013) με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα την Παράγραφο 15 του Άρθρου 28 που αναφέρει τα ακόλουθα :


Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:
«Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»


Το ποιοι είναι «οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» το καθορίζει το Άρθρο 3 του νόμου  3699/2008 ( ΦΕΚ 199/2-10.2008) που ακολουθεί :


1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά­γκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περί­οδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μα­θητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κα­τηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγο­ντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.


2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματι­κές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκα­τάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Η θέση μας για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτωνΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                                                                 ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ03
   Τηλ.6938824254    ΑΙΡΕΤΟΣ  ΠΥΣΔΕ ΚΙΛΚΙΣ
   Η θέση μας  για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων
Οι θέσεις του κλάδου για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων είναι απόλυτα δεσμευτικές για τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου. Ως εκ τούτου, οφείλω να συνταθώ με τις θέσεις αυτές και να μη συναινέσω σε καμιά περίπτωση, στις υποχρεωτικές μετακινήσεις και στη βίαιη αλλαγή των εργασια κών σχέσεων των εκπαιδευτικών
Οι τοποθετήσεις καθώς και ο υπολογισμός των κενών και των πλεονασμάτων να γίνουν  σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων μας, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων όλης της χώρας.
α) 20 μαθητές ανά τμήμα, 15 μαθητές/κατεύθυνση, καμία σύμπτυξη ή συνδιδασκαλία, 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
β) Άνοιγμα όλων των υποστηρικτικών δομών (Ενισχυτική, ΠΔΣ, Τμήματα ένταξης, Βιβλιοθήκες, ΣΔΕ, Γραμματειακή υποστήριξη).
γ) Να επανέλθουν οι τομείς και ειδικότητες ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν. Να ανακληθούν οι διαθεσιμότητες.
δ) Δεν αποδεχόμαστε το κλείσιμο των 102 ΕΠΑΣ.
ε) Δεν αποδεχόμαστε την αύξηση ωραρίου που δημιουργεί τεχνητά πλεονάσματα.
Στ) Επαναλειτουργία εργαστηρίων με ορισμό υπευθύνων ανά εργαστήριο (Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής).
             Το σχέδιό τους περιλαμβάνει το «διαίρει και βασίλευε. Προφανής στόχος του Υπουργείου να μας οδηγήσει σε «πόλεμο» ειδικοτήτων προσπαθώντας να μας διασπάσει. Πρέπει να βάλουμε τέλος στο φόβο. Πρέπει να συσπειρωθούμε σαν σύλλογοι ανά σχολείο και σαν ΕΛΜΕ, να οργανωθούμε  και ενωμένοι να αποτρέψουμε αγωνιστικά το ξήλωμα των δικαιωμάτων μας. Τα πράγματα είναι μαχητά φθάνει να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει καμιά «ατομική» ή συντεχνιακή σωτηρία, ο μόνος δρόμος σωτηρίας είναι ο συλλογικός αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που διαλύει τη Δημόσια Εκπαίδευση και τις εργασιακές μας σχέσεις.
                                       ΚΙΛΚΙΣ       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Όχι στις υποχρεωτικές μετακινήσειςΕΝΩΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  Μ.Ε.                                                                     
        ΝΟΜΟΥ  ΚΙΛΚΙΣ
                                                            
Θέμα. Οι υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών δε θα περάσουν
Τετάρτη 2/9 ημέρα πανελλαδικής δράσης ενάντια στις υποχρεωτικές μετακινήσεις, στις διαθεσιμότητες- απολύσεις και στην αποδόμηση του δημόσιου σχολείου οργανώνουμε συγκέντρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στις 8.30 π.μ. (τρίωρη  στάση 8.00 π.μ. - 11.00 π.μ. από ΕΛΜΕ  και 11.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. από ΟΛΜΕ)
Το υπουργείο παιδείας, οι διοικήσεις εκπαίδευσης  από κοινού με την περιφερειακή Διεύθυνση κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιώντας αποφάσεις στα πλαίσια των καταστροφικών μέτρων, προχωράνε σε υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Ανακοίνωσαν καταλόγους που συμπεριλαμβάνουν  εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02,  ΠΕ03,  ΠΕ04 και ΠΕ013 και τους οποίους θα μετακινήσουν υποχρεωτικά στους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη συνέχεια σε όλη την επικράτεια. Αντίστοιχους καταλόγους ανακοίνωσαν και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης όλων των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας με 69 συνολικά εκπαιδευτικούς για υποχρεωτική μετακίνηση.
Την ίδια στιγμή όλες οι διοικήσεις εκπαίδευσης προετοιμάζονται  να ανακοινώσουν και νέους καταλόγους που θα περιλαμβάνουν τους υπό υποχρεωτική μετακίνηση εκπαιδευτικούς των  ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06,  ΠΕ07,  ΠΕ08 και ΠΕ09, ΠΕ011, ΠΕ016, καθώς και όλων των άλλων, των οποίων οι υπηρεσιακές μεταβολές δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.
Η εφαρμογή μιας σειράς αντιεκπαιδευτικών μέτρων στα σχολεία που έχουν σχέση με το στοίβαγμα των παιδιών στα τμήματα και τις κατευθύνσεις, την κατάργηση υποστηρικτικών  δομών (βιβλιοθήκες, ενισχυτική, πρόσθετη, κ.ά.) την υποβάθμιση των τμημάτων ένταξης, την κατάργηση ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και στη συνέχεια τη συνολική  κατάργηση των ΕΠΑΣ, την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, την αύξηση ωραρίου, τη μείωση των ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθημάτων, τις συνεχείς αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων, υπονομεύουν και αποδομούν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, λειτουργούν σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων της νέας γενιάς και ιδιαίτερα των φτωχότερων κοινωνικών  στρωμάτων  και οδηγούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην ανασφάλεια και την απόγνωση. Η κατάσταση αυτή αν δεν ανατραπεί το επόμενο διάστημα θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα Γενικά και επαγγελματικά Λύκεια θα σημάνει τη μαζική εκδίωξη των μαθητών από τα Λύκεια, ενώ η εφαρμογή των μεταγυμνασιακών ΙΕΚ αποκλειστικής κατάρτισης, των οποίων η λειτουργία  θα είναι στην ευθύνη του κάθε αρμόδιου υπουργείου, θα σημάνει την υποβάθμιση της γενικής και της τεχνικής εκπαίδευσης και  την στοχευμένη  στέρηση της γνώσης από τους μαθητές. Συνολικά το νέο σχολείο που προωθούν προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και σε αντιστοίχιση με την κοινωνική φτώχεια και την εξαθλίωση που επιβάλλουν με τις αντιλαϊκές πολιτικές τους,  θα είναι σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των μαθητών και των  οικογενειών τους και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, αλλά και του εκπαιδευτικού ρόλου τους μέσα στα σχολεία.
Η κυβέρνηση, το υπουργείο παιδείας και οι διοικήσεις που έχουν πλέον προσαρμοστεί στην εφαρμογή του πακέτου όλων των αντιεκπαιδευτικών σχεδιασμών, ετοιμάζονται για καίριο χτύπημα σε βάρος της μόνιμης και σταθερής εργασίας των εκπαιδευτικών. Συνεχίζοντας την ίδια πρακτική που εγκαινίασαν το προηγούμενο διάστημα με τη δημιουργία τεχνητών παράνομων πλεονασμάτων, επιδιώκουν να εμφανίσουν ως αναγκαιότητα την εφαρμογή των μετακινήσεων και άρα και των  μέτρων κινητικότητας, δηλαδή των  απολύσεων στην εκπαίδευση και στο δημόσιο τομέα, αφού εμφανίζουν τους εκπαιδευτικούς να περισσεύουν.
 Το υπουργείο παιδείας, προχωρά βεβιασμένα σε υποχρεωτικές μετακινήσεις, σε μια κρίσιμη συγκυρία, αμέσως μετά τους μεγαλειώδεις πανεκπαιδευτικούς αγώνες για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, ενάντια στη διαθεσιμότητα – απολύσεις των εκπαιδευτικών, που άφησαν μεγάλες αγωνιστικές υποθήκες μιας νέας αγωνιστικής κορύφωσης το επόμενο διάστημα, ώστε  να διαμορφώσει  καθεστώς τετελεσμένων στην προώθηση των αντιδραστικών τους  σχεδίων, ώστε οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί να αποδεχθούν τις 12.500 διαθεσιμότητες – απολύσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2013 και των 150.000 λιγότερων δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2015.
Καλούμε τον εκπαιδευτικό κόσμο σε επαγρύπνηση και διαρκή ανυποχώρητο αγώνα, ώστε οι υποχρεωτικές μετακινήσεις να μην περάσουν, οι διαθεσιμότητες – απολύσεις να ακυρωθούν και τα σχέδια αποδόμησης της δημόσιας δωρεάν παιδείας να μείνουν στα χαρτιά.
Διεκδικούμε να σταματήσουν τώρα οι παράτυπες υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών και να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα του κλάδου που αναβαθμίζουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου και  υπερασπίζονται τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Καλούμε τις διοικήσεις εκπαίδευσης να αποδεχθούν τα αιτήματα του κλάδου διασφαλίζοντας από τις θέσεις ευθύνης που έχουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων που πυροδοτεί η εφαρμογή των αντιεκπαιδευτικών σχεδίων  της κυβέρνησης και την οποία έχουν χρέος  να σταματήσουν να υλοποιούν.
Από κοινού οι ΕΛΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις επιτροπές αγώνα που δραστηριοποιήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, καλούμε τους συναδέλφους  να πάρουν μαζικά μέρος στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που οργανώνουμε :
Τετάρτη 2/10, ημέρα πανελλαδικής δράσης ενάντια στις υποχρεωτικές μετακινήσεις, τις διαθεσιμότητες – απολύσεις και την αποδόμηση του δημόσιου σχολείου, όπως αποφασίστηκε στη Γ. Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ (25/9/2013), οργάνωση συγκέντρωσης   στις 8.30 π.μ. στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στην οποία καλούνται να πάρουν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί. Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΛΜΕ κηρύσσουμε τρίωρη στάση από τις 8.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. συμπληρωματική στην στάση που κήρυξε η ΟΛΜΕ στη Γ. Σ. των προέδρων για την ίδια ημέρα από τις 11.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. Με την καθολική συμμετοχή των συναδέλφων θα σταματήσουμε τις  μετακινήσεις, απαιτώντας από το ΑΠΥΣΔΕ που συνεδριάζει να μην προχωρήσει σε παράτυπες αποφάσεις.
●ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ  ΠΥΣΔΕ    ●ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
●ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ    ●ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
●ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ●ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 ΣΤΑ ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ  


Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Ξενέλης Γ.                                                                     Γεωργούσης Γ.