κυλιομενο μενου

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

Θέσεις της ΠΑΣΚ για την αξιολόγηση

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΣΚ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την Παράταξή μας, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών νοείται ως συστηματική διαδικασία αποτίμησης του βαθμού επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων και εντοπισμού των προβλημάτων, ώστε, μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων, να επιτυγχάνεται η  αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης, η άμβλυνση των μορφωτικών ανισοτήτων και γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η αξιολόγηση που υπηρετεί τους παραπάνω γενικούς στόχους καταγράφει με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την επιτέλεση του έργου τους, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων κάθε φορά προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσής τους. Από την άλλη συμβάλλει θετικά στην αυτογνωσία των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αποκτούν πιο αξιόπιστη εικόνα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου τους, καθώς και στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.
Με βάση τις παραπάνω αρχές προτείνουμε:
► Η διαδικασία αξιολόγησης να καθορίζεται με πλήρη σαφήνεια και τα κριτήρια να είναι αντικειμενικά και επιστημονικά – παιδαγωγικά αξιόπιστα
► Οι μέθοδοι αξιολόγησης να σέβονται απόλυτα την παιδαγωγική ελευθερία των εκπαιδευτικών και να ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών
► Οι διευθυντές των σχολείων, οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι περιφερειακοί διευθυντές και οι ίδιοι οι αξιολογούμενοι (αυτοαξιολόγηση με απολογιστικό σημείωμα) να έχουν διακριτούς ρόλους στη διαδικασία αξιολόγησης
► Εκτός από τους αξιολογούμενους εκπαιδευτικούς να αξιολογούνται τόσο η διαδικασία της αξιολόγησης όσο και οι ίδιοι οι αξιολογητές
► Η αξιολόγηση να μην έχει χαρακτήρα τιμωρητικό ούτε να συνδέεται με τη βαθμολογική ή τη μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού
► Οι αξιολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε δευτεροβάθμια κρίση, ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων

Υπεύθυνος του blog: Πολυχρονιάδης Γιώργος