κυλιομενο μενου

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Έκθεση ΟΟΣΑ για αξιολόγηση (περίληψη)Έκθεση ΟΟΣΑ αυτοαξιολόγηση αριστεία λογοδότηση εξωτερική αξιολόγηση

Έκθεση ΟΟΣΑ 2011 Προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα
Η  παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου της ομάδας σχεδιασμού. Αποτελεί    έναν οδικό χάρτη για την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, με δείκτες αντίστοιχης  εμπειρίας σε άλλες χώρες.

Κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον  ( σελ 12,13)
Περιορισμένη παράδοση στήριξης σε ιδιωτικούς φορείς για εξυπηρέτηση δημοσίων σκοπών. Το ελληνικό  Σύνταγμα ορίζει ότι, «H   σύσταση   ανώτατων   σχολών   από ιδιώτες απαγορεύεται». (Άρθρο 16, παράγραφος 8).
Ισχυρά εργατικά σωματεία και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, όπως θεσπίζεται από τις   διατάξεις του Συντάγματος  (Άρθρο   12). Είναι συχνές οι απεργίες και οι δημόσιες διαδηλώσεις     εναντίον διαφαινόμενων απειλών για τα εργασιακά δικαιώματα. Ενεργός πολιτική συμμετοχή, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται με εκτεταμένη συμμετοχή σε   πολιτικές παρατάξεις και ηχηρές διαδηλώσεις αναφορικά  με προβλήματα της χώρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον κυρίαρχο ρόλο που κατέχουν φοιτητικές ενώσεις που συνδέονται με πολιτικές παρατάξεις στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εξορθολογισμός του σχολικού δικτύου (σελ.3 )
Μη αποδοτικό δίκτυο μικρών σχολείων, μικρός αριθμός μαθητών ανά εκπαιδευτικό και ολιγομελή τμήματα Η μισθολογική δαπάνη ανά μαθητή είναι άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, κυρίως επειδή οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερες διδακτικές ώρες και η Ελλάδα έχει μικρότερες σε αριθμό μαθητών τάξεις.  Τα αποτελέσματα του διδακτικού χρόνου για τους μαθητές, του χρόνο διδασκαλίας   για τους δασκάλους, αλλά κυρίως του εκτιμώμενου μεγέθους της τάξης, το οποίο είναι σαφώς χαμηλότερο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην υψηλή αναλογία μισθολογικού κόστους ανά μαθητή. (σελ.19)
Το   μέγιστο   μέγεθος   τάξης   καθορίζεται   από   το   νόμο   στους   25   μαθητές   ανά   τάξη   στα δημοτικά και 30 μαθητές ανά τάξη στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην πράξη, όπως φαίνεται πιο κάτω, πολλά σχολεία στην Ελλάδα έχουν σημαντικά λιγότερους μαθητές ανά τάξη από το μέγιστο που επιτρέπεται από   το νόμο, μετά από τον εξορθολογισμό του συστήματος και τη συνένωση σχολικών μονάδων.
Συζητήσεις μεταξύ της ομάδας του ΟΟΣΑ και ορισμένων περιφερειακών διευθυντών  αποκάλυψαν ότι οι περισσότεροι - αναφορικά με την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο κλεισίματος  ή   συνένωσης   μικρών σχολείων με μικρό αριθμό εγγεγραμμένων μαθητών- είχαν ξεκινήσει συνομιλίες, με τοπικούς φορείς… Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2011, οι αντιδράσεις των
σωματείων των εκπαιδευτικών ήταν πολύ πιο έντονες, …..Τα σωματεία προφανώς ανησυχούσαν       για πιθανές απολύσεις. Απέρριψαν τους ισχυρισμούς της Υπουργού ότι οι μεταβολές γίνονταν κυρίως για παιδαγωγικούς σκοπούς   (σελ.50)
Η  Ελλάδα, προκειμένου  να επιτύχει σημαντική οικονομική αποδοτικότητα από τις συνενώσεις  σχολείων…   (σελ.51)

Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει δράσεις. Οι δράσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: αλλαγή των δομών διακυβέρνησης και διαχείρισης, κατάργηση, συνένωση ή συγχώνευση μικρών και αναποτελεσματικών μονάδων ( σελ.6,10 )
Θέση   ξεκάθαρων   στόχων   ως   προς   τον   ελάχιστο   αριθμό   μαθητών   …….
150 μαθητές στα Γυμνάσια
250 μαθητές στα Λύκεια (σελ.54)
Για τα Πανεπιστήμια (σελ.5)
Μείωση των εισακτέων στο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης σε ποσοστά παρόμοια με τον μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ και σαφέστερη διαφοροποίηση στις προϋποθέσεις εισαγωγής μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ
Αύξηση επιμερισμού του κόστους στους φοιτητές κατά τρόπο συνεπή με την
προϋπόθεση του Συντάγματος για δωρεάν εκπαίδευση
Πολύ περιορισμένος ανταγωνισμός μεταξύ σχολείων (σελ.5)
Τα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση σε αξιόπιστες δημόσιες πληροφορίες αναφορικά με τις σχολικές επιδόσεις αποτελεί ολοένα και συχνότερο φαινόμενο. Εν μέρει, απορρέει από το δικαίωμα των ενδιαφερομένων παραγόντων, ιδιαίτερα δε των γονέων, να  γνωρίζουν  τις επιδόσεις μιας σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της επιλογής του σχολείου για τα παιδιά τους.
Επικρατεί επίσης η πεποίθηση ότι η μέτρηση και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε συγκριτική βάση  θα οδηγήσει τα σχολεία να δώσουν έμφαση στις  δράσεις που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της συγκριτικής τους επίδοσης. (σελ.68)
Και οι λύσεις
Το σύστημα δεν μπορεί να βασίζεται σε ομοιογενή εργαλεία για τη μέτρηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και την πραγματική επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, καθώς δεν υπάρχει ούτε εξωτερική αξιολόγηση μάθησης, η οποία να βασίζεται σε τυποποιημένη αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο (σελ.57)
Η επίδοση στα σχολεία κρίνεται ολοένα και περισσότερο βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων.(σελ.58)

Κουλτούρα αξιολόγησης : Σύνδεση μεταξύ της αξιολόγησης μαθητών, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών (σελ.71 )
Αξιολόγηση μαθητών
Βασικό στοιχείο ενός συστήματος αξιολόγησης, το οποίο απουσιάζει σήμερα στην Ελλάδα,   είναι   ένα μέσο αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω αξιολόγησης μαθητή σε εθνικό επίπεδο…… ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης μαθητή, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε πολλά επίπεδα: σε επίπεδο μαθητή, τάξης, σχολικής μονάδας, περιφέρειας και συστήματος (σελ.62 )
Δημιουργία κεντρικής «τράπεζας θεμάτων» την οποία μπορούν  να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί,    και η οποία να είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένα   μαθησιακά   αποτελέσματα (σελ 74 )

Αυτοαξιολόγηση
Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδέεται με ευρύτερους στόχους της εξέλιξης του σχολείου και του συστήματος, και με την αξιολόγηση, τις πρακτικές ανατροφοδότησης και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. ( σελ. 36 )
Σύνδεση της ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης των σχολείων με τα αποτελέσματα      του πιλοτικού προγράμματος αυτοαξιολόγησης  ( σελ.43)
Ωστόσο,  πρέπει   να φροντίσουν, ώστε η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων να μην σχεδιαστεί και να μην ερμηνεύεται απλώς ως μια γραφειοκρατική υποχρέωση ρουτίνας.Για  αυτό   το  λόγο, η αυτοαξιολόγηση πρέπει να οργανωθεί, με τρόπο ώστε να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων και ώστε να μπορεί να επικυρώνεται και να συμπληρώνεται από εξωτερική
αξιολόγηση.  (σελ.66)
Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο πρέπει:
να οργανώσει την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα μεταξύ σχολικών μονάδων και να επικυρώνονται και να συμπληρώνονται από εξωτερική αξιολόγηση (σελ.72)

Αξιολόγηση
Ο προσδιορισμός των συνεπειών των αξιολογήσεων για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
είναι περίπλοκο ζήτημα, καθώς ενδέχεται να παροτρύνει την αντίσταση και αντίδραση των
εκπαιδευτικών και των σωματείων τους. Εντούτοις, είναι πρωταρχικής σημασίας  οι αξιολογήσεις να έχουν ουσιώδεις συνέπειες για τους αξιολογούμενους,
…αξιολογώντας την επίδοση σε κομβικά σημεία της σταδιοδρομίας τους, πράγμα
που τυπικά συνεπάγεται προώθηση σταδιοδρομίας βάσει επίδοσης και/ή μισθού, επιδόματος ή πιθανότητα επιβολής κυρώσεων λόγω χαμηλής απόδοσης στην εργασία. (σελ.65)
Κάθε   αξιολόγηση συμπληρώνεται από αφηγηματικό συμπέρασμα. Δύο ανεπιτυχείς αξιολογήσεις   ή τρεις αρνητικές  αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας οδηγούν σε απόλυση. ( σελ.39)

Εξωτερική αξιολόγηση
Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα τακτικής εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας (για παράδειγμα, κάθε τέσσερα χρόνια)….. να χρησιμοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση προκειμένου: (1) να επικυρώνονται τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, (2) να αξιολογείται η ικανότητα της σχολικής μονάδας ως προς τη δυνατότητα να της παραχωρηθεί μεγαλύτερη  αυτονομία και να αναλαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες διαχείρισης

Μαθήματα από την Πορτογαλία αναφορικά με την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών
 Η εφαρμογή της αξιολόγησης σχολικών μονάδων αποδείχθηκε πολύ ευκολότερη στην εφαρμογή της από την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης, αλλά μια τέτοιου είδους αξιολόγηση για να είναι συνεπής πρέπει να επικυρώνεται από εξωτερική αξιολόγηση  …… Η αδυναμία εξασφάλισης της στήριξης των εκπαιδευτικών εντός των σχολικών μονάδων δυσχέρανε την εφαρμογή του συστήματος στην Πορτογαλία. Το σύστημα δεν πρέπει να εξαρτάται από την εθελοντική συμμετοχή στη διαδικασία των μεμονωμένων εκπαιδευτικών (για παράδειγμα μέσω αυτοαξιολόγησης). Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα είναι εκτεθειμένο σε ατομικές ή οργανωμένες μορφές αντίστασης, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την προσπάθεια συνολικά. (σελ.75)
Εργασιακά δικαιώματα
Η αντιπαραγωγική μονιμότητα
Το μοντέλο της απασχόλησης του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα είναι δημόσιο λειτούργημα   σταδιοδρομίας….. Και ενώ ορισμένοι μπορεί να θεωρούν την εργασιακή ασφάλεια κίνητρο για να γίνουν εκπαιδευτικοί, ενδεχομένως να μην υπάρχουν επαρκή κίνητρα ή συστήματα υποστήριξης   για να αναθεωρούν διαρκώς τις δεξιότητές τους… Η μονιμότητα της εργασίας μπορεί να δυσχεράνει επίσης την προσαρμογή του αριθμού των εκπαιδευτικών, όταν μειώνονται οι εγγραφές   ή αλλάζουν τα προγράμματα μαθημάτων και μπορεί να σημαίνει ότι το βάρος της προσαρμογής βαραίνει αυτούς που δεν είναι μόνιμοι, συνήθως όσους βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας του …. Η υποστήριξη των μοντέλων αυτών στηρίζει την άποψη ότι εξυπηρετούνται καλύτερα τα  συμφέροντα των μαθητών, ενώ οι εκπαιδευτικοί  εξασφαλίζουν ασφάλεια απασχόλησης   εξακολουθώντας να κάνουν καλή δουλειά, και όχι επειδή η απασχόλησή τους ουσιαστικά διασφαλίζεται από το νομοθετικές ρυθμίσεις…… Ορισμένες χώρες διαθέτουν δίκαιους, αλλά γρήγορους μηχανισμούς αντιμετώπισης της αναποτελεσματικής διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτές τις χώρες έχουν τη δυνατότητα και τη στήριξη να βελτιωθούν, αλλά εάν δεν το κάνουν ενδέχεται να τοποθετηθούν είτε σε άλλες θέσεις είτε εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος (ΟΟΣΑ, 2005). ….. Η επαγγελματική εξέλιξη πρέπει να συνδέεται με την ανάπτυξη και την  εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων……. ( σελ.36,37 )
Αύξηση ωραρίου
Η Ελλάδα θα χρειαστεί να αυξήσει τις διδακτικές υποχρεώσεις κατά περίπου τέσσερις με πέντε ώρες την εβδομάδα, προκειμένου να φτάσει τον μέσο όρο του  ΟΟΣΑ ( σελ.32 )
Αύξηση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών στους μέσους όρους της ΕΕ και του ΟΟΣΑ έως   το 2015, εστιασμένη στην αύξηση του φόρτου εργασίας των πιο έμπειρων εκπαιδευτικών. Αύξηση του φόρτου εργασίας σταδιακά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του «Νέου   Σχολείου» και της συνένωσης του σχολικού δικτύου. (σελ.42)
Η απευθείας πληρωμή από το Υπουργείο κρίνεται αντιπαραγωγική
Η συνέπεια της «κεντρικής» αυτής πληρωμής στους υπαλλήλους είναι   ότι  τα   εκπαιδευτικά   ιδρύματα  έχουν ιδιαίτερα περιορισμένο ρόλο, όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρωπίνων πόρων. (σελ. 16)
Αριθμός εκπαιδευτικών
Κατά την περίοδο 2011-2013, το Υπουργείο εκτιμά ότι οι συνταξιοδοτήσεις θα  συνεχίσουν στον σημερινό ρυθμό, με   αποτέλεσμα   σε   τέσσερα   χρόνια,   από   το   2010 έως το 2013, 45.000 εκπαιδευτικοί να βγουν εκτός συστήματος. Λόγω του κανόνα 5 προς 1, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών δεν θα υπερβεί τους 9.000 κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα συνολική μείωση 35.000 εκπαιδευτικών ή 20% όλων των μόνιμων εκπαιδευτικών ( σελ.18 )
«Οργανική Θέση»
Η επαγγελματική σχέση των εκπαιδευτικών πρέπει να καθορίζεται βάσει σχολικής ομάδας και   όχι βάσει ανεξάρτητης σχολικής μονάδας, επιτρέποντας έτσι μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματικότερη τοποθέτηση του διδακτικού προσωπικού.  ( σελ.53 )
Διευθυντικό δικαίωμα στις προσλήψεις- Επιλογή εκπαιδευτικών και τοποθέτηση σε σχολεία
Ένας από τους τομείς, στους οποίους οι σχολικοί  διευθυντές έχουν την πιο περιορισμένη αρμοδιότητα συγκριτικά με άλλες χώρες είναι  η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. ( σελ.25 )
Η έκθεση του ΟΟΣΑ Teachers Matter  [Οι Εκπαιδευτικοί Μετράνε] (ΟΟΣΑ, 2005) τονίζει ότι για τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης, πρέπει να δοθεί ουσιαστικότερος ρόλος στα σχολεία αναφορικά με την επιλογή των εκπαιδευτικών. …. Τέτοιου είδους μέτρα περιλαμβάνουν: ανάπτυξη δεξιοτήτων των διευθυντών σχολείων όσον αφορά τη διαχείριση  προσωπικού …..«Η επιτυχής αποκέντρωση της διαχείρισης προσωπικού (και γενικότερα η λήψη  αποφάσεων στα σχολεία)  ( σελ. 33)
για μία αγορά εργασίας εκπαιδευτικών που λειτουργεί αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όπου τα σχολεία συνδέονται άμεσα με την πρόσληψη και τον διορισμό εκπαιδευτικών.   ( σελ.34 )
Επιπρόσθετα, η διοίκηση του σχολείου πρέπει να μπορεί να επηρεάζει αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών, προκειμένου να βελτιώνουν την αντιστοίχηση μεταξύ των υποψηφίων και των αναγκών του σχολείου τους (δίνεται έμφαση)…… Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν τόσο ώστε να δίνουν στους διευθυντές σχολείων την   εξουσία και την αρμοδιότητα «να   επηρεάζουν αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών, προκειμένου να βελτιώνουν την   αντιστοίχηση   μεταξύ   των   υποψηφίων   και των   αναγκών   του   σχολείου   τους»   (ΟΟΣΑ, 2008α, σ. 10).   (σελ.40)
Τα  στελέχη της διοίκησης του σχολείου πρέπει να ενισχυθούν με τη νομιμότητα και την εξουσία να ηγούνται των σχολείων τους.  ( σελ.42.)
Ο ρόλος των διευθυντών των σχολείων εξακολουθεί να είναι περιορισμένος, όσον αφορά την επιλογή εκπαιδευτικών και την κατανομή διδακτικού χρόνου. ( σελ. 81 ) 
Επιτυχημένες επιχειρήσεις αναφέρουν συχνά ότι οι αποφάσεις για την  επιλογή προσωπικού συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες που λαμβάνουν….. Το μεγάλο μέγεθος του εκπαιδευτικού συστήματος σημαίνει ότι η διαδικασία επιλογής  εκπαιδευτικών είναι συχνά εξαιρετικά απρόσωπη και είναι δύσκολο για τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μία αίσθηση αφοσίωσης έναντι των σχολείων στα οποία διορίζονται – ή για τα σχολεία να αναπτύξουν μία αίσθηση δέσμευσης έναντι των εκπαιδευτικών. Διευρυμένες διαδικασίες επιλογής, που τυπικά περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, προετοιμασία σχεδίων μαθημάτων και επίδειξη προσόντων διδασκαλίας ( σελ. 33) 
Ευελιξία
…και να ενθαρρύνει τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν νέα προσόντα, για να διδάξουν σε σχολεία άλλου τύπου ή  να αναλάβουν τομείς μαθημάτων με υψηλή ζήτηση. Προσαρμογή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών της διοίκησης σχολείων, καθώς και του φόρτου εργασίας, έτσι ώστε να υφίστανται πιο ευέλικτοι, μοιραζόμενοι ρόλοι και διεπιστημονικές αναθέσεις  (σελ.52)
Σχολικές ενότητες
Οι σχολικές ενότητες συγκεντρώνουν ένα σύνολο σχολείων (εντός   μίας   γεωγραφικής      περιμέτρου που επιτρέπει τακτικές συναντήσεις καθηγητών με διευθυντές για όλα τα σχολεία) υπό την επιτήρηση ενός σχολείου, το οποίο γίνεται το κέντρο της σχολικής ενότητας, όπου βρίσκεται ο διευθυντής του σχολείου και οι διοικητικοί φορείς.  (σελ.52)
Μάθημα από την Πορτογαλία αναφορικά με τις σχολικές ενότητες
Η   εισαγωγή   της   σχολικής   ενότητας   ήταν   πρωταρχικής   σημασίας   για   την   οικοδόμηση   της δυνατότητας διαχείρισης στα σχολεία, ιδιαίτερα λόγω της διασποράς του σχολικού δικτύου
και    του  αριθμού  των  μικρών σχολικών  μονάδων. Οι   μονάδες    σχολικής    διαχείρισης μειώθηκαν από 12.000 σε 1.300. ………Το μέγεθος της σχολικής ενότητας μπορεί να ποικίλει, αναλόγως της γεωγραφικής θέσης, αλλά θα διατηρούνται εντός ορίων που επιτρέπουν αποτελεσματική και αποδοτική σχολική διοίκηση (το μέγιστο μέγεθος / δυναμικότητα θα μπορούσε να ορισθεί σε περίπου 2.500 μαθητές). (σελ.53)
Χρηματοδότηση
Αποκέντρωση  της  αρμοδιότητας  διαχείρισης ολοκληρωμένου προϋπολογισμού προγράμματος       ανθρωπίνων πόρων του τρέχοντος προϋπολογισμού και επενδύσεων σε ολόκληρο το σύστημα βάσει   επίδοσης στο πλαίσιο της  λογοδοσίας  και παρακολούθησης, κατόπιν ελέγχου βάσει αποτελεσμάτων, από σχολική μονάδα σε περιφέρεια (σελ.86)
Μετατόπιση από το τρέχον σύστημα  κατανομής πόρων σε εφάπαξ  επιχορηγήσεις που κατανέμονται στις  περιφέρειες   βάσει  της   αρχής   «τα  χρήματα    ακολουθούν    το  μαθητή», συμπεριλαμβανομένης        της  κατανομής     του  αριθμού    θέσεων   που   προβλέπονται    από   τον προϋπολογισμό, ευελιξία στις περιφέρειες να κατανέμουν τους πόρους βάσει αποτελεσμάτων και λογοδοσία βάσει επίδοσης. (σελ.87)