κυλιομενο μενου

Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Ενημέρωση σχετικά με τη συνταξιοδότηση από την αιρετό Ματσακίδου ΚυριακήΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 της αιρετού του ΠΥΣΔΕ  Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Email:matsakidou2@gmail.com
6938824254

 εκπροσώπου των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΚ)

Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση

Το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, θα υποβληθούν αιτήσεις  (άρθρο 19 παρ. 7 της υπ’αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002, ΦΕΚ τ. Β΄ 1340/16-10-2002 Υπουργικής Απόφασης) και θα λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014 και συγκεκριμένα στις 30-6-2014, η οποία θεωρείται η τελευταία ημέρα εργασίας και τακτικής μισθοδοσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν (αποδοχή παραίτησης και λύση της υπαλληλικής σχέσης στις 30-6-2014), μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου του 2014 (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007).
Οι ημερομηνίες υποβολής αίτησης παραίτησης και παρέλευσης αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός για ανάκληση, καθορίζονται αυστηρά ως εξής :

Ημερομηνία
αίτησης παραίτησης
Δικαίωμα ανάκλησης εντός μηνός, μέχρι
22-4-2014
21-5-2014
23-4-2014
22-5-2014
24-4-2014
23-5-2014
25-4-2014
26-5-2014
28-4-2014
27-5-2014
29-4-2014
28-5-2014
30-4-2014
29-5-2014