κυλιομενο μενου

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Κατάταξη εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. στους νέους βαθμούς

ΘΕΜΑ: Κατάταξη εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. στους νέους βαθμούς βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4024/2011
ΣΧΕΤ: 1. Η αριθ. Πρωτ. 134780/Δ2/30-11-2011 εγκύκλιός σας
2.   Το υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1136/οικ.10085/25-4-2012 έγγραφό μας
Σας γνωστοποιούμε ότι η αριθ. 54/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ'                    Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η όποια εκδόθηκε κατόπιν               του υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1136/οικ.10085/25-4-2012 ερωτήματος της                υπηρεσίας μας, το οποίο σας είχε κοινοποιηθεί, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 
Σημειώνεται ότι με το εν λόγω ερώτημα, η υπηρεσία μας ζητούσε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει αν για τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν την 1η.11.2011 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.4024/2011.                  %
Το ΣΤ' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε, ομόφωνα, ότι, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν την lη.ll.2011 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Ν.4014/2011.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, η βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους ίσχυαν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του Ν.1566/1985, οι οποίες κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.4024/2011 καταργούνται από την 1η.11.2011 (πρβλ.Γνμδ. ΝΣΚ 214/2012), ενόψει και της σαφήνειας της αποτυπωθείσας στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου νομοθετικής βούλησης, προκειμένου και οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις του δευτέρου κεφαλαίου, πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται με βάση την παρ.4 του άρθρου 28, δηλ. με την προσθήκη του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου πλασματικού χρόνου τριών (3) ετών.
Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας την ως άνω γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4024/2011, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. Πρωτ. 134780/Δ2/30-11-2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας σας, αναφορικά με το εν λόγω θέμα, δεν συμφωνούν με το περιεχόμενο της ως άνω γνωμοδότησης κατά το μέρος που αφορούν στην μη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 για τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε., μονίμων και με σχέση Ι.Δ.Α.Χ., την 1η.11.2011. |
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξη τους, τρία (3) έτη. Ακόμη, όπως προκύπτει από το παρεχόμενο στην υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882|οικ.21500/31-10-2011 εγκύκλιο  της υπηρεσίας μας παράδειγμα, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν έχει ως αποτέλεσμα, για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν σε αυτή, την αλλαγή κατηγορίας αλλά την προσθήκη πλασματικού χρόνου*τριών (3) ετών για την τελική τους κατάταξη.
Με τον όρο δε τυπικό προσόν της κάθε κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) λογίζεται ο προβλεπόμένος ως βασικός τίτλος σπουδών για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Προσοντολογίου (ΠΔ 50/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), χωρίς ωστόσο να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, θα καταταγούν στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούσαν κατά την 1η-11-2011 και εφόσον δεν κατέχουν -το τυπικό προσόν της κατηγορίας αυτής, θα καταταγούν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4024/2011 με την προσθήκη πλασματικού χρόνου τριών (3) ετών.
Παρακαλείστε, όπως κοινοποιήσετε και στην Υπηρεσία μας, τις οδηγίες σας για την εφαρμογή της αριθ. 54/2013 γνωμοδότησης του: Ν.Σ.Κ. στους αποδέκτες της αριθ. Πρωτ. 134780/Δ2/30-11-2011 εγκύκλιου σας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Μπάμπαλης

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Στεφάνου